روضه_حاج علی اکبری

زمینه_حاج محسن فلاح

شور_حاج علی اکبری

شور_حاج علی اکبری

شور_حاج علی اکبری

شور_حاج علی اکبری

شعر خوانی پایانی_حاج علی اکبری