بروشور هفتگی هیئت شماره (۳)مورخ:۱۳۹۲٫۳٫۱ را دریافت نمایید.